Opatovice nad Labem jsou starobylá obec. Její dějinné osudy jsou protkány významnými historickými událostmi. V dávných dobách území v místě a okolí bylo vždy osídleno. O tom svědčí četné archeologické nálezy, které dokazují přítomnost člověka již v pravěku a dále pak v dobách vyspělejších civilizací. Jedná se o osídlení z dob bronzových, kultury lužické, slezskoplatěnické a kultur již slovanských , starší a mladší doby hradištní.

Obec Opatovice nad Labem leží na pravém břehu řeky Labe, na jejím horním toku v průměrné nadmořské výšce 224 m. Rozkládá se tam, kde začíná zlatý pruh země české – Polabská nížina. Klima je tu spíše suché s mírnou zimou. V okolí se vyskytovaly luhy a olšiny, východně a severozápadně rostly enklávy borových doubrav. Rozhodujícím fenoménem, který určoval krajinný ráz zdejšího území, bylo vždy Labe. Jeho neregulovaný tok měnil často své řečiště, vytvářel mnohá ramena, meandroval v blízkém okolí, zanechával po sobě četná jezera, tůně, mokřiny a naplaveniny.

V 18. století se obec rozrůstá, v roce 1777 má již 51 domů. V roce 1781 bylo zrušeno nevolnictví a otevřela se tak možnost pro hospodářský rozvoj. V Opatovicích nad Labem začal pomalu probíhat proces velkých změn. Byly zakládány nové „podnikatelské subjekty“. V roce 1757 byl vystavěn hostinec – dnešní hospoda „Na Zatáčce“. V roce 1770 byl vybudován panský obilní mlýn – dnešní Morávkův mlýn. V roce 1777 je doložena první kovárna. V roce 1796 byla do obce přestěhována papírna ze Semína. Byla v provozu v letech 1799 až 1851.

Opatovice nad Labem v době přelomu padesátých a šedesátých let 20. století měly velké problémy s umístěním svých žáků. Stará škola již nevyhovovala, zejména svou kapacitou. Učilo se na mnoha místech v obci. Tento chaos byl konečně vyřešen výstavbou nové pavilonové školy v roce 1965. Také byla vybudována mateřská škola. Tělovýchova v obci byla založena na tradici Sokola. V době socialismu ji nahradilo cvičení na spartakiády. V obci se postupně obnovila i činnost fotbalového klubu, vše pod hlavičkou TJ Sokol. Péče o zdraví byla pro občany Opatovic nad Labem zajištěna obvodním, dětským a zubním lékařem. Kulturní a společenský život v obci hrál důležitou úlohu i v období po roce 1948. Osvětová beseda se stala organizací, která sjednotila zdejší kulturní činnost. Její nejvýznamnější složkou byl divadelní soubor. Místní lidová knihovna byla důležitým vzdělávacím prvkem a určitým střediskem zábavy a využití volného času bylo místní kino. Společenský život reprezentovaly společenské a zájmové organizace, zejména TJ Sokol, Svaz požárníků, Svaz zahrádkářů, Svaz žen, Červený kříž, Svaz rybářů a další. V roce 1973 oslavila obec své velké výročí – 900 let od svého založení (od první písemné zmínky). Při této příležitosti byl postaven v Karlíně památník obětem 1. a 2. světové války.

V oblasti zemědělství se po roce 1989 v Opatovicích nad Labem neudály žádné podstatné změny, které by směřovaly k obnovení rodinných farem podobných těm z období před kolektivizací. Dle příslušných restitučních zákonů byl sice vydán zkonfiskovaný majetek, avšak nebylo s ním naloženo tak, aby nadále plnil svoji původní úlohu. JZD Dolany změnilo svoji podobu, transformovalo se podle nového zákona na Zemědělské družstvo Dolany se sídlem v Křičeni a začalo vyvíjet svoji činnost v souladu s novým obchodním zákoníkem. V roce 1995 byly schváleny nové stanovy a stávající družstvo se rozdělilo na dva subjekty – Zemědělské obchodní družstvo Dolany a Agrodružstvo Klas Křičeň. Situace v hospodaření se zemědělskou půdou je tedy v Opatovicích nad Labem téměř stejná jako před rokem 1989. Skoro stoprocentní podíl zemědělských pozemků katastru obce obhospodařuje stále zemědělské družstvo, nynější Agrodružstvo Klas. Přestože Opatovice nad Labem jsou výrazně ovlivněny průmyslem, dopravní infrastrukturou a dalšími projevy civilizace, nalézá se zde podél řeky Labe pruh téměř nedotčené přírody i s jednou chráněnou přírodní oblastí „Hrozná“.

Kulturní a společenský život v obci se po roce 1989 příliš nezměnil. Nadále byl sjednocován Osvětovou besedou. Jediným problémem byla ztráta kulturního domu v souladu s restitucemi. Tím opatovičtí ochotníci přišli o jeviště a obec o velký společenský sál. To vše bylo vyřešeno po roce 1995 po rekonstrukci budovy Opat v bývalých kasárnech. Opatovický divadelní soubor se vyčlenil z Osvětové besedy a založil samostatný subjekt Občanskou besedu. Soubor se omladil a pokračuje úspěšně v tradici pod novým názvem SNOOP. Po roce 1989 se spolková činnost v obci rozrostla. Staronové spolky obnovily svoje názvy – Svaz dobrovolných hasičů a další. Dále zde začala působit nová seskupení jako občanská sdružení, která i vstoupila do komunální politiky, a podílela se tak na řízení obce (Opatovice 2000, SPOAP). Další sdružení naplňují zájmy svých členů a hlásí se k tradicím a historii své obce – Klub přátel historie. V Opatovicích nad Labem byly položeny základy moderní občanské společnosti, která má předpoklady směle vstoupit do třetího milénia.